Ile trzeba czekać na wypłatę becikowego? Kompletny przewodnik

Becikowe to jednorazowe świadczenie finansowe, które przysługuje rodzicom po urodzeniu dziecka. Jest to forma wsparcia ze strony państwa, mająca na celu pomóc rodzinom w pokryciu kosztów związanych z nowym członkiem rodziny. Jednak wiele osób zastanawia się, jak długo trzeba czekać na wypłatę becikowego po złożeniu wniosku.

W artykule:

 • Czym jest becikowe?
 • Kto może ubiegać się o becikowe?
 • Kiedy złożyć wniosek o becikowe?
 • Jakie dokumenty są wymagane?
 • Gdzie złożyć wniosek o becikowe?
 • Jak długo trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku?
 • Jakie są możliwości wypłaty świadczenia?
 • Jak długo trzeba czekać na wypłatę becikowego?

Zobacz także: URLOP OJCOWSKI – ILE DNI PRZYSŁUGUJE?

Czym jest becikowe?

Zasiłek „Becikowe” to jednorazowa pomoc finansowa wynosząca 1000 zł, przyznawana z okazji narodzin dziecka. W przypadku rodziców bliźniaków przysługuje kwota 2000 zł (1000 zł na każde z dzieci), natomiast dla rodzin z trojaczkami suma podnosi się do 3000 zł. Program „Becikowe” funkcjonuje od roku 2006.

Kto może ubiegać się o becikowe?

Przed przejściem do tematu, warto przypomnieć, kto może ubiegać się o becikowe. Świadczenie to jest dostępne dla rodziców nowo narodzonego dziecka, którzy spełniają określone kryteria. Przysługuje ono każdemu, kto:

 1. staje się rodzicem niedawno narodzonego potomka,
 2. pełni funkcję opiekuna prawnego dziecka,
 3. pełni rolę opiekuna faktycznego dziecka.

Dodatkowo, konieczne jest spełnienie JEDNEGO z poniższych warunków:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego oraz zamieszkiwanie na terytorium Polski.
 • Posiadanie statusu cudzoziemca, który przebywa na stałe w Polsce i jednocześnie spełnia jeden z poniższych warunków:
  • Jest obywatelem innego państwa Unii Europejskiej (UE).
  • Pochodzi z państwa spoza UE, ale posiada umowę z Polską dotyczącą zabezpieczenia społecznego, umożliwiającą ubieganie się o becikowe w Polsce. Przed dokonaniem zgłoszenia, zaleca się sprawdzenie, czy kraj pochodzenia cudzoziemca posiada zawartą z Polską umowę w sprawie zabezpieczenia społecznego.
  • Posiada zezwolenie na stały pobyt.
  • Posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
  • Posiada zezwolenie na czasowy pobyt związany z pracą w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
  • Posiada zezwolenie na czasowy pobyt, ponieważ inne państwo UE przyznało mu zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, i planuje w Polsce pracować, prowadzić działalność gospodarczą, rozpocząć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe. Ponadto, osoba taka może przedstawić dodatkowe okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie w Polsce.
  • Posiada status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
  • Posiada kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Warto zauważyć, że ten warunek nie dotyczy jednostek, które są obywatelami państwa spoza UE, ale posiadają zezwolenie na pracę w innym państwie UE na okres do 6 miesięcy, są przyjęte w celu podjęcia studiów lub posiadają prawo do pracy na podstawie wizy.

Aby otrzymać becikowe, należy spełnić również następujące warunki:

 • Dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 922 zł miesięcznie.
 • Matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży aż do dnia porodu pozostawała pod opieką medyczną.

W przypadku opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, warunek pozostawania pod opieką medyczną nie jest wymagany. Jednak kryterium dochodowe nadal musi zostać spełnione.

Kiedy złożyć wniosek o becikowe?

Wniosek powinien zostać złożony nie później niż rok po narodzeniu dziecka. Na przykład, jeśli maluch przyszedł na świat 15 lutego 2010 roku, formalności związane z wnioskiem muszą być dopełnione do 15 lutego 2011 roku.

ile się czeka na becikowe

Jeżeli pełnisz rolę prawnego opiekuna, opiekuna faktycznego lub jesteś rodzicem adopcyjnym, a dziecko, za które jesteś odpowiedzialny, nie przekroczyło 18 lat, wniosek powinien być złożony najpóźniej rok po dniu, w którym objąłeś opiekę nad nim lub dokonałeś adopcji.

Jakie dokumenty są wymagane?

Aby ubiegać się o becikowe, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz dołączenie wymaganych dokumentów. W zależności od sytuacji, mogą być potrzebne różne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.

Główne dokumenty, które należy przygotować, to:

 • Wypełniony wniosek o becikowe. Znajdziesz go tutaj.
 • Dokument tożsamości, taki jak dowód osobisty lub paszport. W przypadku obcokrajowców, dołącz odpowiednią kartę pobytu.
 • Zaświadczenie od lekarza lub położnej potwierdzające, że matka dziecka była pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży do porodu.
 • Oświadczenie, że wcześniej nie skorzystano z becikowego dla tego samego dziecka, jeśli instytucja, w której składasz wniosek, tego wymaga.
 • Dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny.

Dodatkowo, w niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak odpis zupełny aktu urodzenia dziecka lub zaświadczenie o zasądzonych alimentach.

Gdzie złożyć wniosek o becikowe?

Wniosek o becikowe należy złożyć w odpowiednim miejscu. Instytucja odpowiedzialna za przyjmowanie wniosków oraz wypłatę świadczenia zależy od konkretnej lokalizacji. Najczęściej wnioski są składane w urzędach gminy, urzędach miasta lub lokalnych ośrodkach pomocy społecznej.

Wniosek można złożyć osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną, należy skorzystać z odpowiedniej platformy udostępnionej przez instytucję. Jeśli wniosek jest składany osobiście lub drogą tradycyjną, należy dostarczyć go do odpowiedniego urzędu.

Jak długo trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku?

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o wypłatę becikowego może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak obciążenie pracą urzędu czy poprawność złożonego wniosku. Zazwyczaj urząd powinien rozpatrzyć wniosek w ciągu miesiąca od daty złożenia. W przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji, czas oczekiwania może się wydłużyć do dwóch miesięcy.

Warto pamiętać, że jeśli wniosek został źle wypełniony lub brakuje niektórych dokumentów, urząd może poprosić o uzupełnienie braków lub wyjaśnienie pewnych kwestii. Dlatego zawsze warto zadbać o staranne wypełnienie wniosku i dołączenie wszystkich wymaganych dokumentów.

Jakie są możliwości wypłaty świadczenia?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, świadczenie becikowe zostaje wypłacone wnioskodawcy. Istnieje kilka możliwości dotyczących wypłaty świadczenia:

 • Wypłata gotówkowa w kasie urzędu. W takiej sytuacji wnioskodawca otrzymuje becikowe bezpośrednio w placówce urzędu.
 • Przelew na konto bankowe. W tym przypadku wnioskodawca podaje numer konta, na które zostanie dokonana wypłata.
 • Przekaz pocztowy. Wypłata świadczenia może zostać dokonana za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Warto zaznaczyć, że każdy urząd może mieć swoje preferowane metody wypłaty, dlatego warto zorientować się u właściwego urzędu, jakie opcje są dostępne.

Jak długo trzeba czekać na wypłatę becikowego?

Pozytywnie rozpatrzony wniosek o becikowe nie gwarantuje natychmiastowej wypłaty świadczenia. Czas oczekiwania na wypłatę może się różnić w zależności od konkretnego urzędu. Nie ma jednak określonego terminu, w którym urząd musi dokonać wypłaty.

Warto zapytać o szacunkowy czas oczekiwania na wypłatę becikowego podczas składania wniosku. Informacje na ten temat powinny być udzielone przez pracowników urzędu. Jeśli urząd umożliwia wybór formy wypłaty, warto wybrać tę, która zapewni najszybszą realizację środków.

Podsumowanie

Wypłata becikowego to jednorazowa pomoc finansowa dla rodziców po urodzeniu dziecka. Czas oczekiwania na wypłatę becikowego może wynosić od jednego do dwóch miesięcy, w zależności od wielu czynników. Wniosek należy złożyć w odpowiednim urzędzie, a pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje wypłatą świadczenia na konto wnioskodawcy lub odbiór w kasie urzędu. Zawsze warto skonsultować się z urzędem, aby uzyskać dokładne informacje na temat procedur i czasu oczekiwania na wypłatę becikowego.

Na koniec pamiętaj o tym, że świadczenie na noworodka jest zwolnione od opodatkowania. Nie pobiera się żadnych opłat za złożenie wniosku o dodatek dla noworodka.

Źródło: https://obywatel.gov.pl/pl/dzieci/becikowe-jak-dostac

Redakcja mbon.pl