Umowa o dzieło – co to i w jakich sytuacjach się opłaca?

„Umowa o dzieło – co to jest?” – to pytanie może pojawiać się wśród przedsiębiorców, freelancerów, a także osób zatrudnionych w różnych sektorach działalności. Umowa o dzieło, znana także jako umowa rezultatu, jest jedną z form umów cywilnoprawnych, którą reguluje Kodeks cywilny. Jest to specyficzna forma umowy, ponieważ skupia się na konkretnym wyniku pracy, nie zaś na samym procesie pracy.

Umowa o dzieło – co to jest i kiedy warto na niej pracować?

Umowa o dzieło zobowiązuje wykonawcę do realizacji określonego dzieła – może to być zarówno coś materialnego, jak stół, jak i niematerialnego, na przykład projekt graficzny czy program komputerowy. Zamawiający, w zamian za wykonanie dzieła, zobowiązuje się do wypłaty ustalonego wynagrodzenia. Kluczowym aspektem umowy o dzieło jest to, że wynik musi być konkretny i mierzalny.

Co powinna zawierać umowa o dzieło?

Podstawowe elementy, które powinna zawierać każda umowa o dzieło, to:

 • Dane stron umowy: Zamawiającego i wykonawcy.

 • Przedmiot umowy: Dokładny opis dzieła, które ma zostać wykonane.

 • Wynagrodzenie: Kwota wynagrodzenia oraz zasady jego wypłaty.

 • Termin wykonania i odbioru dzieła: Czas, w którym dzieło ma zostać zrealizowane oraz warunki jego odbioru.

 • Warunki współpracy: Na przykład kto dostarcza materiały lub narzędzia potrzebne do realizacji dzieła.

Umowa o dzieło a ZUS

Osoby wykonujące prace na podstawie umowy o dzieło nie są objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, co oznacza, że nie mają one prawa do świadczeń zdrowotnych czy emerytalnych z tego tytułu. Jest to istotne dla zrozumienia charakteru finansowego i prawnych konsekwencji zawarcia takiej umowy.

Różnice między umową o dzieło a innymi formami zatrudnienia

Umowa o dzieło różni się od umowy o pracę i umowy zlecenia. Główna różnica polega na tym, że umowa o dzieło skupia się na efekcie końcowym pracy, a nie na samym procesie jej wykonywania czy czasie pracy. Odpowiedzialność za wynik końcowy spoczywa wyłącznie na wykonawcy, który odpowiada za wady dzieła. W przypadku umowy zlecenia kluczowa jest realizacja zleconej czynności bez konieczności osiągania określonego rezultatu.

Wady i zalety umowy o dzieło

Zalety:

 • Elastyczność: Umowa o dzieło daje dużą swobodę w ustalaniu warunków współpracy.

 • Mniejsze koszty: Brak obciążeń związanych ze składkami ZUS jest korzystny finansowo zarówno dla wykonawcy, jak i zamawiającego.

 • Prostota i przejrzystość: Umowa o dzieło jest stosunkowo prosta w formie i skupia się na konkretnym celu.

Wady:

 • Brak świadczeń pracowniczych: Wykonawcy nie przysługują standardowe prawa i świadczenia pracownicze, takie jak ubezpieczenie zdrowotne czy emerytura.

 • Ryzyko niewykonania: Całe ryzyko związane z niewykonaniem dzieła spoczywa na wykonawcy.

 • Ograniczona ochrona prawna: Umowa o dzieło nie daje tak silnych gwarancji prawnych jak umowa o pracę.

Podsumowanie

„Umowa o dzieło – co to jest?” – to umowa umożliwiająca realizację konkretnego dzieła na określonych warunkach. Jest atrakcyjna ze względu na swoją elastyczność i mniejsze koszty, jednak wymaga od wykonawcy samodzielności oraz przygotowania do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za efekt swojej pracy. Zarówno zleceniodawcy, jak i wykonawcy powinni dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciwdziałania przed zawarciem tego typu umowy, aby zapewnić sobie jak najlepsze warunki współpracy.

Redakcja mbon.pl