Prawo spadkowe – jakie są Twoje prawa i obowiązki w zakresie dziedziczenia i testamentu?

Artykuł ten ma na celu przybliżenie tematyki prawa spadkowego, jakie obowiązują w Polsce. Dowiesz się, jakie są Twoje prawa i obowiązki jako spadkobiercy oraz jakie są procedury związane z dziedziczeniem i testamentem.

Agenda:

 • Prawo spadkowe – co to jest i na czym polega?
 • Dziedziczenie ustawowe – kiedy następuje i jakie są zasady?
 • Testament – jak go sporządzić i jakie są jego rodzaje?
 • Prawa i obowiązki spadkobiercy
 • Postępowanie spadkowe – jakie są jego etapy?
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe

Prawo spadkowe – co to jest i na czym polega?

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego, która reguluje kwestie związane z dziedziczeniem majątku po zmarłym. Jego głównym celem jest uregulowanie praw i obowiązków spadkobierców oraz określenie zasad dziedziczenia majątku zarówno na podstawie ustawy, jak i testamentu.

Dziedziczenie ustawowe – kiedy następuje i jakie są zasady?

Dziedziczenie ustawowe następuje wówczas, gdy zmarły nie pozostawił po sobie testamentu lub jego testament został uznany za nieważny. W takiej sytuacji majątek dziedziczy się na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Zasady dziedziczenia ustawowego są następujące:

 • Dziedziczą najbliżsi krewni zmarłego, tj. jego dzieci, małżonek, rodzice, rodzeństwo, wnuki, pradziadki i dalej;
 • Krewni dzielą się na tzw. stany spadkowe, które są kolejnymi grupami dziedziczącymi;
 • Jeśli zmarły nie posiadał krewnych z pierwszego stanu spadkowego, dziedziczą krewni z kolejnych stanów.

Testament – jak go sporządzić i jakie są jego rodzaje?

Testament to akt prawny, w którym osoba (testator) określa, kto ma dziedziczyć jej majątek po śmierci. Testament może być sporządzony w formie pisemnej, notarialnej lub ustnej. Istnieją różne rodzaje testamentów, takie jak:

 • Testament holograficzny – sporządzony własnoręcznie przez testatora, zawierający datę i podpis;
 • Testament notarialny – sporządzony przez notariusza na podstawie oświadczenia testatora;
 • Testament allograficzny – sporządzony przez inną osobę na prośbę testatora, musi być czytany i zatwierdzony przez testatora w obecności dwóch świadków.

Prawa i obowiązki spadkobiercy

Spadkobierca ma prawo do przejęcia majątku zmarłego w całości lub części, zgodnie z zapisami testamentu lub przepisami prawa. Jego prawa obejmują m.in.:

 • Prawo do dysponowania majątkiem spadkowym;
 • Prawo do dochodzenia roszczeń należnych zmarłemu;
 • Prawo do uzyskania udziału w spadku.

Spadkobierca ma także obowiązki, takie jak:

 • Zapłata długów spadkowych;
 • Ponoszenie kosztów pogrzebu;
 • Zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu majątkiem spadkowym.

Postępowanie spadkowe – jakie są jego etapy?

Postępowanie spadkowe ma na celu ustalenie, kto jest spadkobiercą i jakie są jego prawa oraz obowiązki. Etapy postępowania spadkowego to:

 • Zgłoszenie otwarcia spadku w sądzie lub u notariusza;
 • Przeprowadzenie postępowania dowodowego, mającego na celu ustalenie spadkobierców;
 • Wydanie orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzenie aktu notarialnego stwierdzającego nabycie spadku;
 • Przekazanie majątku spadkowego spadkobiercom.

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Spadkobierca odpowiada za długi spadkowe do wysokości wartości nabytego majątku. Jeśli wartość długów przekracza wartość majątku, spadkobierca może złożyć oświadczenie o ograniczeniu odpowiedzialności za długi spadkowe. Oznacza to, że spadkobierca odpowiada za długi tylko do wysokości wartości nabytego majątku, bez ryzyka utraty swojego osobistego majątku.

Redakcja mbon.pl