Prawo administracyjne – jakie są kompetencje organów administracji publicznej i jakie są skutki ich działań?

Prawo administracyjne to dziedzina prawa, która reguluje działalność organów administracji publicznej oraz określa ich kompetencje i skutki ich działań. W artykule omówimy, jakie są uprawnienia tych organów oraz jak wpływają one na życie obywateli.

Agenda artykułu:

 • Organy administracji publicznej
 • Kompetencje organów administracji publicznej
 • Skutki działania organów administracji publicznej
 • Prawa i obowiązki obywateli wobec administracji publicznej

1. Organy administracji publicznej

Organy administracji publicznej dzielą się na centralne i terytorialne, gdzie każdy z nich pełni określone funkcje. Organy te odpowiadają za sprawowanie władzy i zarządzanie obszarem swojej odpowiedzialności. Centralne organy administracji publicznej to m.in. Prezes Rady Ministrów, ministrowie oraz inne organy centralne. Terytorialne organy administracji publicznej to wojewodowie, starostowie oraz samorządowe organy lokalne.

2. Kompetencje organów administracji publicznej

Prawo administracyjne określa zakres kompetencji organów administracji publicznej. Ich główne zadania obejmują m.in.:

 • wydawanie decyzji administracyjnych, które dotyczą obywateli i ich spraw,
 • nadzór nad przestrzeganiem prawa w różnych dziedzinach życia społecznego,
 • kontrola działalności gospodarczej i zezwolenia na jej wykonywanie,
 • udzielanie pomocy obywatelom w załatwianiu różnych spraw związanych z administracją publiczną.

3. Skutki działania organów administracji publicznej

Działanie organów administracji publicznej ma wpływ na życie obywateli, zarówno w aspekcie pozytywnym, jak i negatywnym. Do pozytywnych skutków działania administracji publicznej należą:

 • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • ochrona praw i interesów obywateli,
 • dbałość o rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny kraju.

Jednak działanie administracji publicznej może również prowadzić do negatywnych skutków, takich jak:

 • nadużycia władzy przez organy administracji publicznej,
 • biurokracja i opóźnienia w załatwianiu spraw obywateli,
 • ograniczenie praw i swobód obywatelskich.

4. Prawa i obowiązki obywateli wobec administracji publicznej

Prawo administracyjne określa również prawa i obowiązki obywateli wobec administracji publicznej. Obywatele mają prawo do:

 • uzyskiwania informacji o działaniach organów administracji publicznej oraz dostępu do dokumentów,
 • wnioskowania o wydanie decyzji administracyjnej,
 • odwołania się od decyzji organów administracji publicznej do wyższego organu lub sądu administracyjnego,
 • żądania naprawienia szkody wyrządzonej przez działanie organów administracji publicznej.

Z kolei obowiązki obywateli wobec administracji publicznej obejmują m.in.:

 • przestrzeganie prawa i wykonywanie decyzji organów administracji publicznej,
 • udzielanie informacji i współpraca z organami administracji publicznej,
 • poszanowanie praw innych obywateli.

Podsumowując, prawo administracyjne definiuje kompetencje organów administracji publicznej oraz określa, jakie są skutki ich działania. Warto znać swoje prawa i obowiązki wobec administracji publicznej, aby móc skuteczniej współpracować z tymi organami oraz bronić swoich interesów.

Redakcja mbon.pl