Jaka jest najniższa stawka godzinowa?

Wiele osób nie ma pojęcia, ile wynosi najniższa stawka godzinowa. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogą być wynagradzani na różne sposoby.

Systemy wynagradzania – najniższa stawka godzinowa

Przepisy prawa przewidują możliwość uzgodnienia z pracownikiem różnych systemów wynagradzania. Wynagrodzenie może być akordowe, stałe, godzinowe oraz prowizyjne. Obowiązek ustalenia wynagrodzenia z zachowaniem minimalnej stawki godzinowej spoczywa na pracodawcy, który zdecydował się zastosować godzinowy system wynagradzania. W tym artykule wyjaśnimy, ile obecnie wynosi najniższa stawka godzinowa. Należy pamiętać, że minimalna stawka godzinowa nie jest stała i zależy od dwóch podstawowych czynników. Te czynniki to liczba godzin do przepracowania w miesiącu oraz minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone w tym roku. Warto wspomnieć, że w 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł. Według projektu ustawy kwota minimalnego wynagrodzenia ma wzrosnąć do 3383 zł 1 stycznia 2023 roku. To wszystko sprawia, że w każdym miesiącu jest inna stawka godzinowa.

wysokość wynagrodzenia

W celu obliczenia minimalnej stawki godzinowej trzeba podzielić płacę minimalną przez liczbę przepracowanych godzin w danym miesiącu. Oznacza to, że jeśli w 2022 roku pracownik miał w miesiącu 152 godziny, to minimalna stawka godzinowa była równa 19,80 zł. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że pracodawca może rozliczać w systemie 12-miesięcznym swoich pracowników. Dzięki temu będzie można rozliczyć faktycznie przepracowane godziny. Trzeba jednak podkreślić, że obiektywnymi przyczynami organizacyjnymi lub technologicznymi musi być uzasadnione wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Może się również zdarzyć, że pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze nie zarobi minimalnej płacy. W takiej sytuacji obowiązkiem pracodawcy jest wyrównanie wynagrodzenia do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Należy pamiętać, że wyrównanie dotyczy każdej godziny pracy. Jest to różnica, która wynika z przysługującej stawki oraz stawki wynikającej z podzielenia minimalnej płacy.

wysokość wynagrodzenia w firmie

Wysokość stawki godzinowej

Warto dodać, że osób prowadzących własną działalność nie obejmuje minimalna stawka godzinowa. Tak samo nie dotyczy ona osób zatrudnionych w oparciu o umowę o dzieło. Minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu i umowie o świadczeniu usług obowiązuje dopiero od 2017 roku. Trzeba dodać, że ona również co roku jest waloryzowana. Jeśli chodzi o umowy cywilnoprawne to pracodawca nie musi wyrównywać wynagrodzenia do minimalnej krajowej. Niezwykle ważną rolę odgrywa harmonogram czasu pracy pracownika, który wyznacza pracę w granicach wymiaru czasu pracy. Pracownik musi być zatrudniony w odpowiednim rozkładzie i wymiarze czasu pracy. Musi być też zatrudniony we właściwym miejscu zgodnie z ustalonym rodzajem pracy. Pracodawca ma obowiązek wypłacenia wynagrodzenia przestojowego, jeśli pracownik przepracuje mniejszą liczbę godzin niż ta, która wynika z wymiaru czasu pracy. Trzeba jednak pamięć, że pracownik musi być gotowy do wykonywania pracy. Po dokładnym przeczytaniu tego artykułu powinieneś już wiedzieć, ile wynosi najniższa stawka godzinowa.

Redakcja mbon.pl