Co oznacza służebność drogi w akcie notarialnym? Koszt, procedura i prawa właściciela

Służebność drogi to typ prawa, które pozwala na korzystanie z cudzego gruntu w celu dotarcia do swojej nieruchomości. Ustanowienie służebności drogi wymaga sporządzenia aktu notarialnego oraz poniesienia określonych kosztów. W tym artykule przedstawiamy, co oznacza służebność drogi w akcie notarialnym, jakie prawa przysługują właścicielowi gruntowi i jakie czynniki wpływają na koszt ustanowienia służebności drogi.

Agenda:

  1. Co to jest służebność drogi?
  2. Jakie prawa przysługują właścicielowi nieruchomości obciążonej służebnością drogi?
  3. Jakie czynniki wpływają na koszt ustanowienia służebności drogi?
  4. Jak wygląda procedura ustanowienia służebności drogi w akcie notarialnym?
  5. Warunki ustanowienia służebności drogi koniecznej

Zobacz także: https://mbon.pl/odwodnienie-dzialki-jak-skutecznie-ochronic-swoj-teren-przed-woda/

Co to jest służebność drogi?

Służebność drogi to instytucja prawa cywilnego, która pozwala na korzystanie z cudzego gruntu w celu dotarcia do swojej nieruchomości. Jest to uprawnienie ciążące na nieruchomości służebnej, na rzecz nieruchomości korzystającej. Uprawnienie to obejmuje przede wszystkim prawo przejazdu, ale może dotyczyć również prawa prowadzenia rurociągów, kabli czy też przesyłu wody. Służebność drogi może być ustanowiona na czas oznaczony lub nieoznaczony.

co to jest sluzebnosc drogi

Jakie prawa przysługują właścicielowi nieruchomości obciążonej służebnością drogi?

Właściciel nieruchomości obciążonej służebnością drogi ma prawo do zachowania swojej własności oraz do korzystania z niej w sposób niezmieniony. Jednocześnie musi jednak zapewnić właścicielowi nieruchomości korzystającej z służebności drogi swobodny dostęp do swojej nieruchomości. Właściciel nieruchomości obciążonej służebnością drogi nie może w żaden sposób utrudniać korzystania z niej osobie, na rzecz której służebność drogi została ustanowiona.

Pierwszym prawem właściciela nieruchomości obciążonej służebnością drogi jest zachowanie swojej własności. Oznacza to, że nie może być pozbawiony możliwości korzystania z niej w sposób niezmieniony. Właściciel ma prawo do utrzymania i wykorzystania swojej nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem i swoimi potrzebami.

Jednakże, pomimo praw właściciela nieruchomości obciążonej służebnością drogi, istnieje obowiązek zapewnienia właścicielowi nieruchomości korzystającej z pełnego dostępu do swojej własności. Oznacza to, że właściciel nieruchomości obciążonej musi nieustannie zapewniać osobie korzystającej z służebności drogi swobodne i nieskrępowane przejście przez swoją nieruchomość w celu dotarcia do własnej posesji.

Jakie czynniki wpływają na koszt ustanowienia służebności drogi?

Koszt ustanowienia służebności drogi zależy przede wszystkim od wielkości nieruchomości, na rzecz której ustanawiana jest służebność drogi oraz od kosztów sporządzenia aktu notarialnego. Dodatkowo, koszt może być uzależniony od ewentualnych opłat administracyjnych oraz od kosztów uzyskania niezbędnych dokumentów. W przypadku, gdy ustanowienie służebności drogi wymaga wytyczenia granic nieruchomości, koszty mogą się zwiększyć.

Jaka jest cena utworzenia służebności u notariusza? Koszt usług notariusza jest różny w zależności od sytuacji. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy odpłatnym ustanowieniu służebności konieczne jest uiszczenie podatku. Ponadto należy liczyć się z opłatą sądową w wysokości 200 zł za wpisanie nieruchomości obciążonej i władnącej do księgi wieczystej oraz opłatą notarialną za uzyskanie wypisu aktu notarialnego, która wynosi 6 zł netto (7,38 brutto) za stronę.

Jak wygląda procedura ustanowienia służebności drogi w akcie notarialnym?

Procedura ustanowienia służebności drogi w akcie notarialnym składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest sporządzenie umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości obciążonej służebnością drogi a właścicielem nieruchomości korzystającej. Umowa ta powinna określać m.in. zakres służebności drogi oraz sposób jej użytkowania.

Następnie umowę należy przedstawić notariuszowi, który sporządza akt notarialny ustanawiający służebność drogi. Warto zwrócić uwagę, że ustanowienie służebności drogi wymaga zgody wszystkich właścicieli nieruchomości, na rzecz których ustanawiana jest służebność drogi.

Kolejnym krokiem jest wpis służebności drogi do księgi wieczystej nieruchomości obciążonej służebnością drogi. Wpis ten dokonuje się na podstawie aktu notarialnego ustanawiającego służebność drogi.

Warunki ustanowienia służebności drogi koniecznej

Aby ustanowić służebność drogi koniecznej, muszą być spełnione odpowiednie warunki. Te obejmują brak stałego dostępu działki do drogi publicznej, uwzględnienie interesu społeczno-gospodarczego oraz ustalenie, że wytyczenie wymaganej drogi jest niezbędne dla umożliwienia uprawnionemu odpowiedniego korzystania z niej, przy jednoczesnym zminimalizowaniu szkód, które mogą powstać w wyniku jej istnienia na obciążonej działce.

FAQ

Jakie prawa przysługują właścicielowi nieruchomości obciążonej służebnością drogi?

Właściciel nieruchomości obciążonej służebnością drogi ma prawo do zachowania swojej własności i korzystania z niej w sposób niezmieniony. Jednak musi również zapewnić właścicielowi nieruchomości korzystającej swobodny dostęp do swojej nieruchomości, bez utrudniania korzystania z służebności.

Jak wygląda procedura ustanowienia służebności drogi w akcie notarialnym?

Procedura składa się z kilku etapów. Najpierw należy sporządzić umowę pomiędzy właścicielem nieruchomości obciążonej a właścicielem nieruchomości korzystającej, określającą zakres służebności. Następnie umowę przedstawia się notariuszowi, który sporządza akt notarialny ustanawiający służebność drogi. Wpis służebności do księgi wieczystej nieruchomości obciążonej jest kolejnym krokiem.

Jakie są warunki ustanowienia służebności drogi koniecznej?

Aby ustanowić służebność drogi koniecznej, muszą być spełnione odpowiednie warunki. Wymaga to braku stałego dostępu działki do drogi publicznej, uwzględnienia interesu społeczno-gospodarczego oraz ustalenia, że wytyczenie wymaganej drogi jest niezbędne dla umożliwienia uprawnionemu odpowiedniego korzystania z niej, minimalizując jednocześnie szkody powstałe na obciążonej działce.

Redakcja mbon.pl