Wypadek przy pracy – definicja, przyczyny i sposoby zapobiegania

Wypadek przy pracy jest problemem, który dotyka zarówno pracowników, jak i pracodawców. Dlatego warto poznać jego definicję, przyczyny i sposoby zapobiegania. W niniejszym artykule omówimy szczegółowo pojęcie wypadku przy pracy oraz przedstawimy praktyczne wskazówki dla pracodawców i pracowników.

Agenda:

 1. Wypadek przy pracy – definicja
 2. Śmiertelny i ciężki wypadek przy pracy
 3. Jak zgłosić wypadek przy pracy?
 4. Przyczyny wypadków przy pracy
 5. Sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy

Zobacz także: https://mbon.pl/przerwa-w-pracy-po-ilu-godzinach-sie-nalezy/

Wypadek przy pracy – definicja

Przepisy prawne oraz definicje dotyczące wypadków przy pracy określają, że wypadkiem przy pracy jest gwałtowne zdarzenie, które spowodowało uszkodzenie ciała lub nawet śmierć pracownika, a miało miejsce:

 • w trakcie wykonywania prac związanych z zatrudnieniem lub w czasie podróży służbowej pomiędzy miejscem pracy a siedzibą pracodawcy.
 • podczas wykonywania zwykłych zadań lub poleceń przełożonych, a także podczas pracy na rzecz pracodawcy, nawet bez wydania specjalnego polecenia.
 • gdy pracownik jest w dyspozycji pracodawcy w trakcie podróży służbowej pomiędzy siedzibą zleceniodawcy a miejscem wykonywania zadań wynikających ze stosunku pracy, również może dojść do wypadku przy pracy.

Śmiertelny i ciężki wypadek przy pracy

Wypadkiem przy pracy uznaje się za śmiertelny, gdy zgon pracownika nastąpił w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym doszło do wypadku. Wypadkiem przy pracy ciężkim jest ten, w którym pracownik doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu, takiego jak utrata wzroku lub słuchu, uszkodzenie ciała, choroba nieuleczalna, trwały rozstrój zdrowia, trwała choroba psychiczna, trwała lub częściowa niezdolność do pracy, trwałe zniekształcenie lub zeszpecenie ciała.

Jak zgłosić wypadek przy pracy?

Po doznanym wypadku przy pracy pracownik oraz świadkowie zdarzenia powinni niezwłocznie poinformować o incydencie pracodawcę. Świadkowie powinni dokonać zgłoszenia na piśmie. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pierwszą pomoc poszkodowanemu oraz zabezpieczyć miejsce wypadku. Jeśli wypadek był śmiertelny, ciężki lub dotknął więcej niż jednego pracownika, niezbędne jest zawiadomienie właściwych organów. W takiej sytuacji praca powinna zostać natychmiast przerwana, a o jej wznowieniu i uruchomieniu maszyn decyduje społeczny inspektorat pracy.

Pracodawca ma obowiązek utworzyć zespół powypadkowy po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku przy pracy. W skład zespołu powinny wchodzić osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w zakresie BHP, takie jak np. osoba zakończyła szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub pracownik odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów. Zespołowi powypadkowemu przewodniczy oddziałowy inspektor pracy. Celem zespołu jest przeprowadzenie szczegółowej analizy okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Należy zbadać miejsce zdarzenia, zebrac stosowne informacje, sporządzić szkice i fotografie, a także przeprowadzić wywiady z poszkodowanym, świadkami i innymi pracownikami. W efekcie członkowie zespołu powypadkowego formułują wnioski dotyczące ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, przy którym miał miejsce wypadek.

Przyczyny wypadków przy pracy

Najczęstszymi przyczynami wypadków przy pracy są:

 • Nieprzestrzeganie przepisów BHP przez pracowników i pracodawców
 • Niedostateczne szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Niedostosowanie warunków pracy do potrzeb i możliwości pracowników
 • Niedostateczne utrzymanie sprzętu i maszyn w dobrym stanie technicznym
 • Brak kontroli nad wykonywaną pracą przez przełożonych
 • Niedostateczna ilość odpoczynku i nieprawidłowe organizowanie czasu pracy

Sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy

Aby zapobiegać wypadkom przy pracy, należy przede wszystkim przestrzegać przepisów BHP oraz dbać o bezpieczne warunki pracy. Oto kilka praktycznych wskazówek:

 • Regularnie przeprowadzać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, w tym ergonomiczne stanowiska pracy i odpowiedni sprzęt
 • Systematycznie kontrolować stan techniczny maszyn i urządzeń
 • Przestrzegać przepisów dotyczących ilości i organizacji czasu pracy
 • Wprowadzić systemy oceny ryzyka zawodowego i planować działania profilaktyczne
 • Stworzyć kulturę bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez edukację pracowników i kształtowanie pozytywnych postaw.

FAQ

Co to jest wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Kto jest odpowiedzialny za zgłoszenie wypadku przy pracy?

Pracownik, który ucierpiał w wypadku oraz świadkowie powinni niezwłocznie poinformować o zdarzeniu pracodawcę.

Co powinien zrobić pracodawca po otrzymaniu zgłoszenia wypadku przy pracy?

Pracodawca ma obowiązek udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz zabezpieczyć miejsce wypadku. Jeżeli wypadek był śmiertelny, ciężki lub zbiorowy, trzeba zawiadomić odpowiednie organy. Pracę należy przerwać, a o wznowieniu prac i ponownym uruchomieniu maszyn zdecyduje społeczny inspektorat pracy.

Redakcja mbon.pl