Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerem VoiceFinder S.A. realizuje projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe. W ramach projektu na każdym jego realizacji jest wykorzystywany system informatyczny, tak aby zapewnić sprawną obsługę Przedsiębiorców i Usługodawców, świadczących usługi rozwojowe. 

Dzięki realizacji projektu  małopolscy przedsiębiorcy sektora MSP mogą podnieść kwalifikacje własne i swojej kadry, a firmy szkoleniowe i doradcze mogą dystrybuować swoje produkty np. szkolenia, doradztwo, coaching itd.

Celem projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników. Projekt ma wpłynąć na zwiększenie dostępności do usług rozwojowych dla 3 500 małopolskich MŚP i ich pracowników (łącznie 13 700 osób) poprzez dofinansowanie usług rozwojowych zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych dzięki zastosowaniu mechanizmu obiegu bonów rozwojowych.”

Pomóc w tym mają dotacje w formie bonów, które będzie można wykorzystać np. na szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, doradztwo, mentoring, egzaminy. Co ważne, przedsiębiorcy sami decydują, na co chcą przeznaczyć bon – do wykorzystania w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Efekty projektu: dzięki udziałowi w projekcie przedsiębiorstwa zrealizują swój cel rozwojowy, a pracownicy korzystający z usługa podniosą kwalifikacje i nabędą nowe kompetencje”

Co mogą zyskać małopolskie firmy?

W ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” firmy mają szansę na uzyskanie dofinansowania usług rozwojowych o wartości od ok. 5 tys. do prawie 100 tys. złotych – jego wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa i liczby pracowników. Jeden bon rozwojowy ma wartość 45 zł – to według przeprowadzonych badań średnia cena 1 godziny szkoleniowej. Każdy z przedsiębiorców będzie mógł otrzymać minimum 160 bonów rozwojowych. Będą one ważne przez rok od podpisania umowy z MARR, która jest realizatorem projektu.

Kto może skorzystać?

Uczestnikiem projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę, filię, delegaturę lub jednostkę organizacyjną na terenie Województwa Małopolskiego – co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Przedsiębiorcy. Z udziału w projekcie mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy, zatrudnieni nie tylko na umowę o pracę ale także np. w ramach umowy cywilnoprawnej. Kandydat do projektu dokonuje wszystkich formalności poprzez system informatyczny obsługi bonów rozwojowych udostępniony przez MARR S.A.

Kiedy można ubiegać się o udział w projekcie?

Formularze rekrutacyjne można składać w sposób ciągły w ramach systemu mbon. Obowiązuje wyłącznie droga elektroniczna. Wszelkie szczegóły dotyczące obiegu bonów znajdują się w regulaminie.

Jakie są zalety systemu dystrybucji bonów?

Niewątpliwą zaletą systemu jest szybkość udzielenia dofinansowania – zawarcie umowy z danym przedsiębiorcom nastąpi do 10 dni roboczych od zamówienia bonów (poprawnie złożonych dokumentów zgodnych z zapisami regulaminu). System informatyczny do obsługi bonów został zaprojektowany w taki sposób, żeby ograniczyć do niezbędnego minimum konieczne formalności i jest dostępny z każdego miejsca w Polsce.

Zaletą projektu jest również kompleksowość wsparcia oferowanego przedsiębiorcy, które obejmie:

  • dostęp do elektronicznego systemu obsługi
  • wybór dobrej jakości szkoleń i usług doradczych dostępnych jedynie w Bazie Usług Rozwojowych
  • obsługę i wsparcie techniczne
  • szybkie i bez problemowe rozliczenie usług

Jaki jest poziom wsparcia?

Zgodnie z założeniem projektu, poziom dofinansowania pojedynczej usługi (np. szkolenia czy doradztwa) nie powinien przekroczyć 50% jej kosztów, co oznacza, że jeden bon rozwojowy o wartości 45 zł rozliczany będzie w 50% ze środków dotacji, a w 50% ze środków własnych przedsiębiorcy. W przypadku, gdy z usługi skorzystają szybko rozwijające się przedsiębiorstwa tj. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu, z branż/sektorów wysokiego wzrostu, wskazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu poziom dofinansowania wzrośnie do 80%. W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie należy do w/w grup wówczas skierowanie na usługę pracowników powyżej 50. roku życia oraz o niskich kwalifikacjach, a także skorzystanie z usług rozwojowych kończących się potwierdzeniem kwalifikacji, o których szczegółowo piszemy w regulaminie również powodują uzyskanie wyższego poziomu dofinansowania (80%).

Projekt  „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1. „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP”. Dofinansowanie w ramach projektu wynosi 85% Projekt współfinansowanego w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 81 646 829,68 zł  w tym dofinansowanie pochodzące  w 100% ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 69 399 805,22 zł, co stanowi 85% wartości projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt z nasza infolinią, pod numer 12 307 32 15. Konsultanci wyjaśnią Państwu wszystkie wątpliwości związane z obowiązującymi dokumentami. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminami, odwiedzenia zakładki Baza Wiedzy oraz naszego Bloga gdzie na bieżąco wyjaśniamy wszystkie problemy związane z funkcjonowaniem projektu.

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA