Prowadzony przez nas dział pomoże Państwu w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem projektu. Dział podzielony jest na kategorie, które zawierają najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami. Sukcesywnie treści w tej części strony będziemy rozwijać. W przypadku, gdy nie znajdą Państwo odpowiedzi na interesujące tematy, proponujemy skontaktować się z naszą infolinią lub wysłać pytanie drogą mailową.

Informacje dotyczące projektu
Kto może skorzystać z projektu?

Z projektu mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy, w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek, posiadający siedzibę lub filię na terenie Małopolski.

W celu określenia statusu  przedsiębiorstwa, należy stosować przepisy  Rozporządzenia Komisji (UE)  Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za  zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Zgodnie z w/w Rozporządzeniem:

 • średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 50 milionów EUR
 • małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR
 • mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR
Na co może być przeznaczone wsparcie w projekcie?

Wsparcie w projekcie może być przeznaczone na następujące usługi rozwojowe:

 • Usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning)
 • Usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitację, coaching)
 • Usługi jednorazowe (egzamin)
Jaka jest wartość bonu rozwojowego?

1 bon rozwojowy = 45 zł.

 

100% Wartości bonu zawiera zarówno kwotę dofinansowania o wartości 50% lub 80% oraz odpowiednio wkład własny Przedsiębiorcy o wartości odpowiednio 50% lub 20%, w zależności od uzyskanego przed przedsiębiorcę poziomu dofinansowania.

 

Jednostką odpowiadającą wartości 1 bonu rozwojowego jest:

 • w przypadku usług szkoleniowych – 1 godzina usługi  = 1 bon rozwojowy;
 • w przypadku usług doradczych – ½ godziny usługi = 1 bon rozwojowy;
 • w przypadku usług jednorazowych tj. egzamin – ilość jednostek dla poszczególnej usługi ustalana jest wg algorytmu: całkowita cena usługi / 45 zł.

 

Jeżeli koszt usługi rozwojowej za 1 godzinę usługi przekracza kwotę 45 zł, Przedsiębiorca pozostałą część kosztu usługi rozwojowej pokrywa ze środków własnych, wpłacając różnicę bezpośrednio do Usługodawcy.

Ile wynosi wkład własny przedsiębiorcy?

Wysokość wkładu własnego wynosi 50% wartości zamówionych bonów, niezależnie od późniejszego poziomu dofinansowania usługi (50% lub 80%), który winien wpłacić na rachunek MARR S.A. do 10 dni od daty zawarcia umowy. Po finalnym rozliczeniu UR przedsiębiorca otrzyma zwrot wkładu własnego o ile dofinansowanie było wyższe niż 50%.

Czy w projekcie przewidziany jest limit uczestników?

Założeniem projektu jest zrekrutowanie 3481 Przedsiębiorstw, w tym 13657 Pracowników tych Przedsiębiorstw na zasadzie pierwszeństwa zgłoszeń, jednakże uwzględniając kryterium wielkości przedsiębiorstw w projekcie została przewidziana pula miejsc tj.:

 • 13% samozatrudnieni,
 • 22% mikroprzedsiębiorstwa,
 • 33% małe przedsiębiorstwa,
 • 21% średnie przedsiębiorstwa.

 

W przypadku przekroczenia dostępnych limitów zostanie utworzona lista rezerwowa przedsiębiorców, którzy mogą uzyskać wsparcie pod warunkiem:

 

 • dostępności bonów w ramach wolnej puli bonów,
 • wycofania zakwalifikowanego przedsiębiorcy z projektu w ramach danej podgrupy,

w wyniku zmniejszenia zakresu wsparcia przez Przedsiębiorcę zakwalifikowanego do projektu.

Pozyskanie Bonów Rozwojowych przez MŚP
Jak można skorzystać z usług rozwojowych?

Pierwszym krokiem do otrzymania bonów na usługi rozwojowe jest rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, a następnie wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie MARR S.A, który będzie dostępny na stronie projektu od  września 2017 r. (otrzymany numer ID przy rejestracji w BUR jest wykorzystywany w formularzu).

Ile bonów na usługi rozwojowe może otrzymać przedsiębiorca?

Przedsiębiorca po zakwalifikowaniu do systemu otrzymuje limit podstawowy bonów
w ilości 160 bonów, w ramach którego deklaruje przeszkolenie przynajmniej 1 osoby (właściciela lub pracownika).

Limit dodatkowy ze względu na wielkość przedsiębiorcy:

 • nie większy niż 80 bonów dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 1-3 pracowników, przy maksymalnej kwocie dofinansowania dla jednego Przedsiębiorcy 8 640 zł,
 • nie większy niż 160 bonów dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 4-9 pracowników, przy maksymalnej kwocie dofinansowania dla jednego Przedsiębiorcy 11 520 zł
 • nie większy niż 320 bonów dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 10-19 pracowników, przy maksymalnej kwocie dofinansowania dla jednego Przedsiębiorcy 17 280 zł;
 • nie większy niż 640 bonów dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 20-49 pracowników, przy maksymalnej kwocie dofinansowania dla jednego Przedsiębiorcy 28 800 zł;
 • nie większy niż 1280 bonów dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 50-99 pracowników, przy maksymalnej kwocie dofinansowania dla jednego Przedsiębiorcy 51 840 zł;
 • nie większy niż 2560 bonów dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 100-249 pracowników, przy maksymalnej kwocie dofinansowania dla jednego Przedsiębiorcy 97 920 zł.

W przypadku gdy Przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, maksymalna kwota dofinansowania dla jednego Przedsiębiorcy wynosi 5760 zł.

W jaki sposób będą dystrybuowane bony rozwojowe?

Przekazanie przedsiębiorcy zamówionych bonów nastąpi za pośrednictwem systemu w ciągu 5 dni roboczych od daty dokonania wpłaty wkładu własnego przez przedsiębiorcę na rachunek MARR S.A.

Obsługa Bonów Rozwojowych przez MŚP
Jak i kiedy można przystąpić do usługi rozwojowej?

Zasady i szczegóły realizacji usługi rozwojowej w systemie bonów rozwojowych będą indywidualnie ustalane pomiędzy usługodawcą a uczestnikiem, który zgłosił chęć skorzystania z usługi w ramach BUR, z zastrzeżeniem, że muszą one być zgodne z zapisami w Karcie Usługi wypełnionej w ramach BUR.

Jaki jest termin ważności bonu?

Termin ważności bonów jest ustalany w umowie o dofinansowanie i wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia przedmiotowej umowy. Po upływie tego terminu bony tracą moc. Na dwa miesiące przed MŚP otrzyma elektronicznie informację przypominającą o upływie terminu ważności bonów.

Jakie są konsekwencje niewykorzystanych bonów rozwojowych?

Jeśli przedsiębiorca nie skorzysta z pełnej puli przyznanych bonów winien w terminie ich ważności dokonać zwrotu co stanowi warunek konieczny finalnego rozliczenia przez MARR S.A. i zwrotu nadpłaconego wkładu własnego.

Rozliczenie Bonów Rozwojowych przez MŚP
Jak wygląda procedura rozliczenia usług rozwojowych?

Usługa rozwojowa jest rozliczona wówczas gdy jej uczestnik:

 1. zgłosił się na usługę za pośrednictwem BUR, podając swoje ID wsparcia;
 2. uczestniczył w usłudze zgodnie z założeniami - dotyczy przedsiębiorcy jeżeli bierze udział w usłudze osobiście lub skierowanego przez przedsiębiorcę pracownika;
 3. osiągnął zakładany efekt uczenia się (otrzymał zaświadczenie i/lub certyfikat);
 4. dokonał w wymaganym terminie oceny usługi w Systemie Oceny Usług Rozwojowych w BUR.
Pomoc Publiczna w projekcie
Jaka jest wysokość dofinansowania do usług rozwojowych?

W ramach projektu można uzyskać 50% lub 80% dofinansowanie do bonu rozwojowego (w ramach pomocy de minimis).

Kiedy Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie na poziomie 50%, a kiedy na poziomie 80%?
 • 50% to gwarancja dofinansowania dla przedsiębiorców biorących udział w projekcie, otrzymujących pomoc de minimis.
 • 80% to preferencyjny poziom dofinansowania – dla:

- pracowników powyżej 50 roku życia,

- pracowników o niskich kwalifikacjach,

- przedsiębiorstw wysokiego wzrostu,

- przedsiębiorstw z branż/sektorów wysokiego wzrostu,

- usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Od kiedy można uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych?

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” od września 2017r. Wobec tego dofinansowanie do usług rozwojowych można otrzymać po rozpoczęciu realizacji projektu.

Regulamin i jego interpretacja
Kiedy rozpoczyna się rejestracji kandydatów i jakie są zasady rekrutacji?

Otwarcie platformy zgłoszeniowej nastąpi w miesiącu wrześniu 2017 roku. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania puli wolnych miejsc na zasadzie pierwszeństwa zgłoszeń.

Kiedy i w jaki sposób przedsiębiorca dowie się o uczestnictwie w projekcie?

W przeciągu 3 dni od poprawnie wypełnionego formularza kandydat otrzyma drogą e-mail rezultat weryfikacji oraz informacje o dalszym postępowaniu w celu zakwalifikowania do projektu.

Podstawowe błędy
Niezgodność dokumentów z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym

Formularz rejestracyjny na etapie weryfikacji i stwierdzenia rozbieżności względem podanych danych zostanie odrzucony. Przedsiębiorca otrzyma drogą e-mail informację o błędach
z możliwością korekty roboczej wersji formularza i ponownego zgłoszenia. Ponowne przesłanie poprawionego formularza traktowane będzie jako nowe zgłoszenie, co ułatwi określenie statusu zgłoszenia i spowoduje, że miejsca w systemie nie będą blokowane. W przypadku uzupełnień przedsiębiorca może korzystać z wersji roboczej formularza, która będzie aktywna przez czas określony w wezwaniu do uzupełnień.

Brak wymaganych załączników na etapie rejestracji do projektu

Formularz rejestracyjny na etapie weryfikacji i stwierdzenia braku wymaganych załączników zostanie odrzucony. Przedsiębiorca otrzyma drogą e-mail informację o błędach z możliwością korekty roboczej wersji formularza i ponownego zgłoszenia. Ponowne przesłanie poprawionego formularza traktowane będzie jako nowe zgłoszenie, co ułatwi określenie statusu zgłoszenia i spowoduje, że miejsca w systemie nie będą blokowane. W przypadku uzupełnień przedsiębiorca może korzystać z wersji roboczej formularza, która będzie aktywna przez czas określony w wezwaniu do uzupełnień.

Obsługa Bonów Rozwojowych przez dostawców usług (firmy, szkoleniowe, doradcze itp.)
Jakie są warunki konieczne uczestnictwa w projekcie?
 • Usługodawca zgłasza ofertę usług rozwojowych w BUR
 • Usługodawca otrzyma informację o wyborze jego jednostki na usługę rozwojową wraz
  z informacją o konieczności zalogowania się do systemu bonowego na podstawie udostępnionego loginu i hasła i koniecznością akceptacji regulaminu.
 • Usługodawca potwierdza gotowość do realizacji usługi rozwojowej, zgodnie ze zgłoszeniem dokonanym w BUR. Tym samym zostaje potwierdzona rezerwacja na usługę rozwojową. W przypadku gdy usługa musi być połączona z usługą walidacji i certyfikacji, usługodawca dokonuje również rezerwacji bonów na usługę walidacji i certyfikacji rozliczaną w ramach systemu bonowego.
W jaki sposób będą świadczone usługi rozwojowe?

Zasady i szczegóły realizacji usługi rozwojowej w systemie bonów rozwojowych będą indywidualnie ustalane pomiędzy usługodawcą a uczestnikiem, który zgłosił chęć skorzystania z usługi w ramach BUR, z zastrzeżeniem, że muszą one być zgodne z zapisami w Karcie Usługi wypełnionej w ramach BUR.

Czy zakres usług rozwojowych będzie dostosowany do potrzeb uczestnika?

Tak. Usługodawca winien przeprowadzić ocenę poziomu kompetencji każdego uczestnika i dostosować program usług rozwojowych do zaistniałych potrzeb.

Zarządzanie profilem w systemie
Jakie są zasady logowania do systemu?

Na etapie rejestracji kandydat w polu login podaje NIP Przedsiębiorcy zgłaszanego do udziału we wsparciu oraz hasło zgodnie z procedurą postępowania w systemie.


Usługodawca posługuje się udostępnionym na etapie rejestracji do BUR loginem i hasłem.

Jaka jest konsekwencja błędnie wypełnionego formularza zgłoszenia?

Formularz rejestracyjny na etapie weryfikacji i stwierdzenia błędów zostanie odrzucony. Przedsiębiorca otrzyma drogą e-mail informację o błędach z możliwością korekty roboczej wersji formularza i ponownego zgłoszenia. Ponowne przesłanie poprawionego formularza traktowane będzie jako nowe zgłoszenie, co ułatwi określenie statusu zgłoszenia i spowoduje, że miejsca w systemie nie będą blokowane.

Czy w przypadku błędnie wypełnionego formularza Przedsiębiorca jest zobligowany do ponownego wypełnienia danych?

Nie. W takim przypadku dane przedsiębiorcy w systemie zostaną udostępnione do edycji, tak aby mógł dokonać poprawy wskazanych błędów, bez konieczności ich ponownego wprowadzania.

Baza Usług Rozwojowych
Co to jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

To internetowa baza, zawierająca aktualne oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych usług, dzięki którym przedsiębiorstwa i ich pracownicy rozwijają swoje kompetencje. Administratorem portalu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Warunkiem niezbędnym zarówno do oferowania jak i skorzystania przedsiębiorców ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie usług rozwojowych jest wpis do BUR.

Czy można skorzystać z usługi rozwojowej która nie znajduje się w BUR?

Jeżeli przedsiębiorca chce skorzystać z usługi która nie znajduje się w BUR wówczas może zwrócić się do usługodawca pożądanej usługi rozwojowej o zarejestrowanie się
w BUR i dopełnić wszystkich warunków koniecznych świadczenia usług rozwojowych
w projekcie.

Kontrola i nadzór
Czy uczestnik może nie wziąć udziału w usłudze rozwojowej?

Tak. Fakt nieobecności uczestnika musi być jednak potwierdzony zaświadczeniem do usługodawcy, wydanym przez właściwy organ potwierdzające okoliczności nieobecności (np. zwolnienie lekarskie, odpis aktu ślubu, zaświadczenie z sądu). W przeciwnym wypadku pokrycie kosztów spoczywa na przedsiębiorcy.

Jakie będą zasady kontroli realizacji usług rozwojowych?

Kontroli prawidłowości wykorzystania bonów rozwojowych będą poddani zarówno przedsiębiorcy lub delegowani pracownicy do udziału w usłudze rozwojowej jak i usługodawcy w miejscu realizacji usługi rozwojowej.

Przedmiotem kontroli będzie analiza dokumentów m.in. rozliczenia finansowe, zaświadczenia
o ukończeniu usługi rozwojowej i weryfikacja czy usługi rozwojowe zostały zrealizowane
i rozliczone zgodnie z warunkami umowy.

W jaki sposób będą weryfikowane efekty przeprowadzonych usług rozwojowych?

Usługodawca winien przeprowadzić ocenę poziomu kompetencji każdego uczestnika po realizacji usługi rozwojowej. Ponadto fakt ukończenia przez uczestnika usługi rozwojowej winien być poświadczony dokumentem potwierdzającym osiągnięcie zakładanych efektów uczenia.

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA